تبلیغات
سامانه تخصصی ارسال و دریافت پیام کوتاه

ارسال تفکیک شده
پیامک تنها تبلیغاتی که خوانده میشود
سامانه پیامکی ویژه مدارس
سرعتی بی نظیر در ارسال پیامک
مدیریت سامانه بدون اتصال به اینترنت
با ما در تماس باشید
سامانه رایگان برای کانون های مذهبی
 
 
 


با تشـکر از شـــما مشـــتری گــرامی


بـــه زودی پیــگیــری خــواهــد شــد.

مسئول پشتیبانی


.
---------------------SendSms($parameters));    // retval :    // InvalidUserPass = 0    // Successfull = 1    // NoCredit = 2    // DailyLimit = 3    // SendLimit = 4    // InvalidNumber = 5        // Status :    // Sent = 0    // Failed = 1} catch (SoapFault $fault) {    echo  "$fault";}?>